Apie

Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedra

Stu­di­jų progra­mos Socialinė pe­dagogika (specia­li­za­ci­ja – peda­gogi­nis psi­chologi­nis konsulta­vi­mas)tikslas – parengti aukštos profesinės kvalifikacijos socialinio ugdymo specialistus, kurie užtikrins vaiko saugumą bei jo teisę į veiksmingą ugdymą(si), disponuodami nuolat atnaujinamomis dalykinėmis žiniomis, bendradarbiaudami ir konsultuodami ugdymosi proceso dalyvius, vadovaujantis humanistinėmis egzistencinėmis vertybinėmis nuostatomis, taip didinant švietimo pagalbos veiksmingumą.

Programa orientuota į universalių socialinės pedagoginės pagalbos technologijų įvaldymą, akcentuojant socialinio ugdymo ir konsultavimo gebėjimų ugdymąsi. Absolventai gebės  ne tik identifikuoti ir tenkinti ugdymo(si) proceso dalyvių poreikius, bet ir konsultuoti ugdymo(si) dalyvius; bendradarbiaujant su jais ir koordinuojant švietimo pagalbos veiklas, stiprinti ugdytinių adaptacines galias, mokyti įveikti socializacijos sunkumus ir problemas, plėtoti jų socialinio dalyvavimo galimybes.

Didinant studijų metu įgytų žinių pritaikomumą praktinėje veikloje ir siekiant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių integralumo, studijų procese atliekamos 4 praktikos (stebimoji socialinio pedagogo praktika; praktika šeimos centruose; socialinio pedagogo praktika; socialinio pedagogo konsultanto praktika. Supervizija), kuriose studentai ugdysis gebėjimus teikti socialinę pedagoginę pagalbą, specialiuosius, tyriminius, socialinius bei asmeninius gebėjimus. Praktikos išdėstytos taip, kad studentai būtų išklausę tuos studijų dalykus, kuriuos studijuojant įgytų žinių ir gebėjimų reikia praktikai atlikti.

Karje­ros galimybės. Absolventai galės dirbti: švietimo, socialinę pedagoginę veiklą vykdančiose institucijose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, vaikų, asmenų, turinčių negalią ir kt. dienos centruose, vaikų globos institucijose, socializacijos centruose, šeimos centruose ir pan.; skirtingo lygmens pavaldumo institucijose (nevyriausybinėse organizacijose, vietos bendruomenėse, savivaldybių ar regioninėse švietimo veiklą vykdančiose, švietimo pagalbą teikiančiose institucijose). Turės galimybę  tęsti studijas socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Informacija pasiteirauti:

El.p. ssg@su.lt; tel. 8-41-595735

Katedros adresas internetine: http://www.su.lt/sgnsf/fakultetas/katedros/socialines-pedagogikos-ir-psichologijos-katedra

Video apie studijų programą:

http://youtu.be/TlLyYA2A4x0